توانگری مالی چیست

توانگری مالی یک شاخص مهم جهت اینکه ببینیم کدوم شرکت بیمه واسمون بهتره، سطح توانگری مالی اون شرکت هست. سطح توانگری نشون میده که آیا شرکت بیمه برای ایفای تعهداتی که از بیمه گذار قبول کرده، توانایی کافی داره؟شرکت هایی که در سطح توانگری مالی یک هستند، این توانایی رو دارند.شرکت هایی که در سطح توانگری دو هستن، این توانایی رو دارن که به تعهداتشون عمل کنن، ولی باید وضعیت مالی خود را بهتر کنن.شرکت هایی که در سطح توانگری سه قرار دارند، باید علاوه بر بهتر کردنه وضع مالی، افزایش سرمایه هم بدهند.شرکت هایی که در سطح چهار قرار دارند، علاوه بر بهتر کردنه وضع مالی و افزایش سرمایه، ملزم به کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده می باشند.

نسبت های توانگری مالی شرکت های بیمه

شرکت‌های بیمه براساس نسبت توانگری به سطوح یک تا 5 تقسیم می‌شوند که بدتری سطح توانگری سطح 5 است.در آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه در ماده هفتم آمده است که سطوح نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه به شرح 5 سطح زیر تعیین می‌شوند که عبارتند از:

 • سطح 1: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با 100 درصد و بیشتر می‌باشد.
 • سطح 2: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد می‌باشد.
 • سطح 3: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد می‌باشد.
 • سطح 4: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد می باشد.
 • سطح 5: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 10 درصد می‌باشد.

قوانین توانگری مالی شرکت ها

  ماده 8- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح 2 باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای 3 سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف 3 سال حداقل تا سطح 1 ارتقاء خواهد داد.

  ماده 9- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح 3 باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای 2 سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف 2 سال حداقل تا سطح 2 ارتقاء خواهد داد.

  ماده 10- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح 4 باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف 1 سال حداقل تا سطح 3 ارتقاء خواهد داد.

  ماده 11- بیمه مرکزی پس از دریافت برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه (موضوع مواد 8، 9، و 10 این آیین نامه)، ظرف مدت 2 ماه آنها را رسیدگی و نتیجه را به موسسات بیمه برای اجرا اعلام می‌نماید. موسسه بیمه موظف است گزارش عملکرد برنامه‌های مذکور را هر 3 ماه یکبار به بیمه مرکزی ارائه نماید.

  ماده 12- موسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح 3 و 4 باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد 8 تا 11 این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقدامات زیر را فوراً به مرحله اجرا درآورد:

  • از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداری نماید،
  • از توزیع بیش از 10 درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید،
  • هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد،
  • از سرمایه‌گذاری در گزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید،
  • روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید،
  • عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد،
  • فعالیتهای برخی از شعب خود را محدود نماید،
  • عملیات صدور بیمه در شرکتهای تابعه را کاهش دهد،
  • سهام یا دارایی شرکتهای تابعه را به فروش برساند،
  • از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته های جدید خودداری نماید،
  • اعضای هیات مدیره و مدیران خود را تغییر دهد.

  ماده 13- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی در سطح 5 باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

جدول سطح توانگری شرکت های بیمه

جدول توانگری شرکت های بیمه در سال های 1391 تا 1396

شرکت بیمهنسبت توانگری 1391نسبت توانگری 1392نسبت توانگری 1393نسبت توانگری 1394نسبت توانگری 1395نسبت توانگری 1396سطح توانگری
ایران97119825140284
کارآفرین1201301031001131101
آسیا55104901001001001
البرز1591431011071021011
ملت2722412042172322211
آزادسامان1081141131321461211
پاسارگاد2511131051151181291
نوین86719178331221
ما---3391942361
سرمد----3661741
اتکایی ایرانیان128412888408707386601
دانا6311110211186-2
معلم35401017876702
پارسیان6792102108100-2
رازی14694166138100702
کوثر501926376104-2
سینا102159918477912
آسیا---95179822
دی16742741371-4
میهن446118564358464
آرمان---13087-در دست بررسی
امید8034922351081351181
ایران معین5755205865775893441
آسماری---1771501321
اتکایی امین163315091513163618017841
حافظ20819314110536-275