مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 96 چقدر می باشد

بیمه اختیاری: بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند.متقاضی این نوع بیمه،مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود،حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند. درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه او باطل می‌شود و متقاضی … ادامه خواندن مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 96 چقدر می باشد