»بیمه کارآفرین

قوانین بیمه : تورم و بیمه عمر و سرمایه گذاری

قوانین بیمه : تورم و بیمه عمر و سرمایه گذاری

با توجه موجود مقوله ای به نام تورم که از نظر سرمایه گذاری موجب کاهش ارزش پول و سرمایه در طول سالیان قرارداد می گرددشما می توانید 1 تا 20 درصد افزایش حق بیمه پرداختی (پرداخت پلکانی حق بیمه) ، میزان سرمایه گذاری و به تبع  آن اندوخته سرمایه گذاریدریافتی در پایان قرارداد را افزایش داده و با اثرات منفی تورمی مبارزه کنید.

به طور نمونه انتخاب افزایش 10 درصدی سالیانه حق بیمه در مثال بالا و حق بیمه ابتدایی یک میلیون و دویست هزار تومان در طی سی سال با پیش بینی سود 22 درصد ، مبلغی معادل سه میلیارد و پانصد میلیون تومان در حساب سرمایه گذاری شما ذخیره می گردد.

نظر شما برای “قوانین بیمه : تورم و بیمه عمر و سرمایه گذاری”

قالب وردپرس