»بیمه کارآفرین

بیمه چیست؟ بیمه گزار کیست؟

بیمه چیست؟ بیمه گزار کیست؟

بیمه:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
بیمه گر:
به سازمانها و موسساتی که امر بیمه نمودن را به عهده دارند اطلاق می شود در اینجا سازمان بیمه سلامت ایران بیمه گر تلقی می گردد.
بیمه گزار:
به اشخاص ، سازمانها و موسساتی اطلاق می گردد که نسبت به بیمه نمودن خود ، اعضای تحت پوشش یا کارکنان اقدام می نماید .
بیمه شده اصلی فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه سلامت موضوع قانون بیمه همگانی سلامت باشد و پس از پرداخت حق السهممشمول استفاده از مزایای بیمه سلامت قرار می گیرد
بیمه شده تبعی خانواده،شخص یا اشخاصی هستندکه به تبع سرپرست و یا کفالت بیمه شده اصلی،از مزایای بیمه درمان برخوردار می گردد.

بیمه شده تبعی 1 :

به افرادی که در هر خانوار بر اساس ضوابط ، مشمول دریافت سهم دولت از حق سرانه می شوند ، اطلاق می گردد. و شامل:
الف: همسر اول  کارمند مرد
ب: همسر اول و فرزندان ذکور کارکنان دولت تا سن 22 سالگی .
ت: فرزندان اناث تازمان ازدواج یا اشتغال.
ث: فرزندان ذکور در صورت ادامه تحصیل تا سن 25 سالگی.
ج: چنانچه یکی از فرزندان ذکور  در سنین کمتر از 22 سال ( در صورت عدم ادامه تحصیل ) و 25 سال ( در صورت ادامه تحصیل) اقدام به ازدواج نمایند، همـچنان از یارانه دولت بهـره مند خواهند بـود ولـی همـسر و فرزندان آنان تبعی 3 محسوب می شوند.
چ: با حکم مراجع قضایی مبنی بر اینـکه فرزندان خانم های شاغل تحت کفالت مادر می باشند در شمول یارانه دولت قرار می گیرند.
ح: فرزندان محجور براساس رأی مراجع قانونی بـدون محدودیت سنی .
خ: در صورتیکه شوهر طبق حکم قضایی تحت کفالت همسر قرار گیرد.
د: فرزندان اناث مطلقه به شرط عدم اشتغال به کار از یارانه برخوردار می شوند.( از طریق پدر- کارمند مرد )
بیمه شده تبعی 2 :
به افرادی که با پرداخت حق سرانه کامل از طرف بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار می گیرند اطلاق می گردداین افراد شامل :
1) همسر دوم و به بعد کارمند ، در صورتیکه مشمول دریافت سهم دولت از حق سرانه نمی باشد .
2) همسر و تمامی فرزندان کارمند زن
بیمه شده تبعی 3 : به کلیه افراد معرفی شده از جانب بیمه شده اصلی که مشمول پرداخت
9 حق سرانه مازاد بر حق سرانه کامل می باشد اطلاق می گردد که شامل:

1)      پدر و مادر
2)      پدر و مادر همسر
3)      خواهران و برادران مجرد
4)      خواهران و برادران مجرد همسر
5)      پدر بزرگ و مادر بزرگ
6)      همسر و فرزندان وظیفه بگیران
7)      ناپدری و نامادری و فرزندان آنان
8)      همسر و فرزندان فرزند کارمند ( عروس ، داماد ، نوه )
9)      فرزند خوانده کارمند یا همسر وی
10)   فرزندان حاصل از ازدواجهای قبلی هر یک از والدین
11)   فرزندان  مذکر و مونث که از شمول استفاده از سهم دولت از حق سرانه خارج شده باشند ودر صندوق سایر اقشار: تبعی 1 شامل همسر و  فرزندان وی . کفالت و حضانت

عقدی است که به موجب آن یکطرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و شخص ثالث را مکفول و طرف عقد را  (تعهد له) مکفول له گویند.

حق سرانه
مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد و حق بیمه سرانه سلامت برای گروههای تحت پوشش بیمه سلامت و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .  کلیک نمائید

تعرفه

مبلغی که موسسات تشخیصی – درمانی براساس مصوبه هیات وزیران موظفند در قبال ارائه خدمات تشخیصی – درمانی از بیماران دریافت نمایند

سهم سازمان

قسمتی از تعرفه خدمات تشخیصی – درمانی معادل تعرفه بخش دولتی که سازمان در قبال ارائه اینگونه خدمات از سوی مراکز طرف قرارداد به آنها پرداخت می نماید

 سهم بیمه شده (فرانشیز) (حق السهم)

قسمتی از هزینه درمان است که بر مبنای تعرفه مصوب ، بیمه شده باید درزمان دریافت خدمات پرداخت نماید .

موسسه طرف قرارداد

مرکز تشخیصی – درمانی که پس از مراحل عقد قرارداد با بیمه گر همکاری خویش را جهت ارائه خدمات به بیمه گزار شروع می نماید

نظر شما برای “بیمه چیست؟ بیمه گزار کیست؟”

قالب وردپرس