»بیمه کارآفرین

بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصلاح در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا و غفلت و یا اشتباه حرفه ای مجری ذیصلاح در محدوده اجرایی پروژه خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و مجری ذیصلاح مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی

استثنائات:

1-خسارات قبل از تاریخ صدور پروانه ساختمانی

2-مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

3-مسئولیت ناشی از پیمانکاران فرعی

شرایط و فرآیند صدور الحاقیه

خطرات تحت پوشش بیمه اجرای عملیات ساختمانی

جبران خسارت بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ( به شرح ذیل) ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد

  1. جبران هزینه های پزشکی
  2. جبران غرامات نقص عضو
  3. جبران غرامت فوت
  4. جبران خسارات مالی

کاتالوگ و فایلهای پیوست

نظر شما برای “بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی”

قالب وردپرس