»بیمه کارآفرین

بیمه مستاجر در قبال موجر

بیمه مستاجر در قبال موجر

معرفی بیمه نامه

مسئولیت بیمه گذار در برابر موجر بدین معنی که چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در این بیمه نامه , بیمه گذار قانوناً مسئول جبران خسارت وارد به مورد اجاره شناخته شود بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت به موجر اقدام می نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی

در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :

1) جنگ , شورش , اغتشاش , توقیف , مصادره
2) حوادث طبیعی مانند صائقه , طوفان , سیل , زلزله
3)خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان بیمه گذار و شرکا
4) خسارت ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات رادیواکتیو
5) خسارتهای وارد به تاسیسات مگر آنکه ناشی از تحقق خطرهای موضوع باشد
8) هزینه نقاشی ساختمان مورد اجاره مگر آنکه ناشی از خطرهای موضوع بیمه باشد و همچنین خسارات ناشی از استهلاک و فرسودگی ساختمان
9) خسارات وارد به اموال و اثاث متعلق به بیمه گذار

تعهدات و خسارات تحت پوشش

خطرات تحت پوشش ( فقط در مواردیکه مسئولیت مستاجر محرز گردد) :

آتش سوزی , انفجار , آبدیدگی

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

کاتالوگ و فایلهای پیوست

شرایط عمومی بیمه مستاجر در قبال موجر

نظر شما برای “بیمه مستاجر در قبال موجر”

قالب وردپرس