»بیمه کارآفرین

بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها

بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران، اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان، بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف وی حادثه ایمنجر به خسارت بدنی رخ دهد و بیمه گذار در قبال بیماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه ملزم به جبران خسارت مذکور میباشد.

تبصره: شرح وظایف مسئولین فنی بیمارستانها/درمانگاهها و کلینیکها که از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده و جز لاینفک بیمه نامه میباشد.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی برای بیمارستانها:

از 50 تا 100 تخت

10% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

از 101 تا 150 تخت

20 % تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

از 151 تخت به بالا

30% تخفیف در حق بیمه نهایی لحاظ می شود.

تخفیفات مسئولین فنی درمانگاهها و کلینیکهای روزکار و شبانه روزی

تعداد 3 الی 5 واحد درمانی

10%

تعداد 6 الی 10 واحد درمانی

20%

تعداد 11 واحد درمانی به بالا

30%

نظر شما برای “بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها”

قالب وردپرس