»بیمه کارآفرین

بیمه مدیران واحد های اقامتی

بیمه مدیران واحد های اقامتی

معرفی بیمه نامه

عبارت است از بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها- مهمانسرا ها- متلها) در مورد جبران خسارت بدنی و مالی وارده به مسافرین، بدین معنی که اگر در اثر خطا،غفلت،قصور و اشتباه حرفه ای بیمه گذار، خسارتی متوجه مسافرین گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مقامات ذیصلاح محرز گردد،بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام مینماید

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر ولواین که بیمه گذار مشمول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجارهسته ای و تشعشعات رادیواکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

4- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به مسافرین در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد و بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت.

4- جبران خسارات مالی

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه مدیران واحد های اقامتی”

قالب وردپرس