»بیمه کارآفرین

بیمه مدیران رستوران

بیمه مدیران رستوران

معرفی بیمه نامه

موضوع بیمه عبارت است از پوشش خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از رستوران یا اقامتگاه ساحلی مشروط بر آنکه منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد

تخفیفات و جرایم

تخفیفات

چنانچه ظرفیت استفاده کنندگان بیش از 50 نفر باشد،تخفیفات زیر قابل اعمال می باشد:

از تعداد 50 تا 60 مشتری 10%تخفیف
از تعداد 60 تا 70 مشتری 20%تخفیف
از تعداد 70 تا 80 مشتری 30%تخفیف
75 مشتری به بالا 40% تخفیف

اضافه نرخ

*در صورت استفاده سالن و یا تالار پذیرایی از آسانسور یا پله برقی 10% حق بیمه اضافی محاسبه گردد.

*چنانچه بیمه گذار خواهان پوشش بیمه ای غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه به میزان بیشتر از یک دیه روز باشد می توان با در نظر گرفتن 30% اضافه نرخ به ازای هر دیه نسبت به حق بیمه پایه مذکور را اعطا نمود.

تعهدات بیمه گر

*سقف پوشش هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه تا 10 برابر هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه می باشد.

*سقف پوشش غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه به میزان یک دیه روز میباشد.

–مسئولیت مدیران تالار های پذیرایی

تخفیفات

چنانچه ظرفیت استفاده کنندگان بیش از 100 نفر باشد،تخفیفات زیر قابل اعمال می باشد:

از تعداد 101 تا 201 میهمان 15%تخفیف
از تعداد201 تا 300 میهمان 25%تخفیف
از تعداد301 تا 400 میهمان 35%تخفیف
401 میهمان به بالا 40%تخفیف

-اضافه نرخ

* در صورت استفاده سالن و یا تالار پذیرایی از آسانسور یا پله برقی 10% حق بیمه اضافی محاسبه گردد.

*چنانچه بیمه گذار خواهان پوشش بیمه ای غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه با توجه به ظرفیت سالن به میزان بیشتر از جدول تعهدات بیمه گر باشد ،می توان با در نظر گرفتن 30% اضافه نرخ به ازای هر دیه نسبت به حق بیمه پایه پوشش مذکور را اعطا نمود.

-تعهدات بیمه گر

*سقف پوشش هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه تا 10 برابر هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه می باشد.

*سقف پوشش غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه بر حسب ظرفیت تالار بدین شرح میباشد:

ظرفیت سالن تا 100 نفر تا سقف یک دیه روز
ظرفیت سالن ار 100 تا 200 نفر تا سقف دو دیه روز
ظرفیت سالن از 200 تا 400 نفر تا سقف سه دیه روز
ظرفیت سالن از 400 نفر به بالا تا سقف چهار دیه روز

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

masresturant.pdf

مشاوره رایگان بیمه 09154445156

نظر شما برای “بیمه مدیران رستوران”

قالب وردپرس