»بیمه کارآفرین

بیمه مدنی پیمانکاران

بیمه مدنی پیمانکاران

معرفی بیمه نامه

مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران صدمات بدنی وارد به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارد به اموال آنان ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل اجرای پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع قضایی احراز گردد.
منظور از اشخاص ثالث افرادی می باشند که هیچ گونه ارتباطی با کار مورد بیمه نداشته باشند

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارت های معلول عوامل زیر از مشمول تعهدات بیمه نامه خارج است:

1- خسارت وارد به بیمه گذار و شرکا، کارفرما و مجریان و ناظرین و مشاورین،کارکنان شاغل در پروژه و اشخاص تحت تکفل هر یک از آنان.

2- خسارت های ناشی از جنگ، انقلاب و شورش و …

3- خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل: سیل،زلزله و …

4- ترک های سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی بیمه گذار ذر ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید.

5- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین آمره

6- زیان های وارد به اشخاص ثالث از قبیل غرامت بیکاری،وقفه در تولید، خدمات و …

7- خسارت ناشی از عمد و تقلب توسط بیمه گذار و نمایندگان و کارکنان وی در وقوع حوادث

8- خسارت ناشی از هرگونه نزاع و زد و خورد

9- کلیه خسارات ناشی از حوادث مشمول قانون بیمه شخص ثالث مگر آنکه کتبا موافقت دیگری شده باشد.

10- خسارات ناشی از انفجار هسته ای، تشعشعات رادیو اکتیو و …

11- جرائم نقدی و محکومیت به نفع صندوق دولت

12- کلیه خسارات وارده به دیوار مشترک

13- خسارات وارده به کانال و آبراه زیرزمینی و خسارات مالی و بدنی ناشی از آن.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ( به شرح ذیل) ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامت فوت

4- جبران خسارات مالی

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه مدنی پیمانکاران”

قالب وردپرس