»بیمه کارآفرین

بیمه تعمیرگاه های خودرو

بیمه تعمیرگاه های خودرو

معرفی بیمه نامه

عبارت است از تامین خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث بوقوع پیوسته در محل تعمیرگاه، بدین معنی که چنانچه خسارات جانی به افراد و خسارات مالی به خودروهائیکه جهت تعمیر وارد تعمیرگاه می شوند وارد آید، بیمه گر پس از احراز مسئولیت مطابق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون بیمه مصوب 1316 نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارتهای معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و…..

4- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظانات دولتی

5- خسارت ناشی از حوادث طبیعی(سیل-زلزله-رانش زمین و…)

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت جانی و مالی ناشی ار حوادث به وقوع پیوسته در محل تعمیرگاه در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد و بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

1- جبران هزینه های پزشکی

2- جبران غرامات نقص عضو

3- جبران غرامات فوت

4- جبران خسارات مالی

تخفیفات و جرایم

تخفیف عدم خسارت:

تخفیف عدم خسارت برای سال اول 5%

تخفیف عدم خسارت برای سال دوم 10%

تخفیف عدم خسارت برای سال سوم و به بعد 15%

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

نظر شما برای “بیمه تعمیرگاه های خودرو”

قالب وردپرس