»بیمه کارآفرین

لیست کامل بیمارستان های تامین اجتماعی

لیست کامل بیمارستان های تامین اجتماعی

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران

خیابان کارگر شمالی،روبروی پارک لاله،ساختمان ٢۵۴
تلفن: ۶۶۴٣٧۶٩۶ نمابر: ۶۶٩۴٢٩٢١-٠٢١

اداره کمیسیون های پزشکی

تهران،سه راه آذری،میدان شمشیری،نرسیده به سه راهی بوتان
تلفن: ١٠-۶۶۶١٨٨٠٩ نمابر: ۶۶۶۴۵٢۴۴-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان میلاد

بزرگراه همت،نرسیده به پل اتوبان چمران
تلفن: ٨٢٠٣٩ نمابر: ٨٨٠۶٢٠٠۵

آدرس و تلفن بیمارستان صدر

میدان ولیعصر،خیابان کریم خان،خیابان به آفرین،پلاک ٨
تلفن: ٨٨٩۴۵۴٧۶ نمابر: ٨٨٩۴٣٢٠٢

آدرس و تلفن بیمارستان شریعت رضوی

سرآسیاب،مهرآباد جنوبی،روبروی پایگاه یکم شکاری
تلفن: ۵-۶۶۶٣۶٨٠١ نمابر: ۶۶۶١٢١٣١-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان فیاض بخش

کیلومتر٧،جاده قدیم کرج،ابتدای خیابان خلیج
تلفن: ۵٠-۶۶٢۵٠۴۵ نمابر: ۶۶٢۵٠٧۴٣-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان لبافی نژاد

خیابان پاسداران،بوستان نهم
تلفن: ١٨-٢٢۵۴٩٠١٠ نمابر: ٢٢۵۴٩٠٣٩-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان لواسانی

چهارراه تهرانپارس،اتوبان شهید یاسینی،جنب پایانه اتوبوسرانی
تلفن: ١۵-٧٧٣١١٠١١ نمابر: ٧٧٣١٢٠١۶-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان معیری

میدان شهداء،سه راه مجاهدین
تلفن: ١۴و١١-٧٧۵٣۵١١٠ نمابر: ٧٧۵٣۵١١۶-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان شهدای ١۵ خرداد ورامین

ورامین،نرسیده به میدان ولیعصر(ورودی شهر)
تلفن: ٨-٣٢٣۴٩٢۴ نمابر: ٣٢٣۴٩٢٢-٠٢٩١

آدرس و تلفن بیمارستان هدایت

خیابان شهید دکتر شریعتی،دوراهی قلهک،خیابان یخچال،خیابان هدایت
تلفن: ۶-٢٢۵۴۴١٧٣ نمابر: ٢٢۵۴١١٨۴-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان مریم

خیابان شوش غربی،روبروی ایستگاه مترو شوش
تلفن: ۵۵۵۶٢٧٠۵ نمابر: ۵۵۶٢٣٧٠١-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان آیت اله کاشانی

بزرگراه بعثت،فلکه دوم خزانه بخارائی
تلفن: ۵-۵۵٠۶١١٣١ نمابر: ۵۵٠۶١١٣٧-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر

اسلامشهر،شهرک سعیدیه،ابتدای بلوار سیفی
تلفن: ٢٢٢٩۶٠٠-٢٢٢٢٩٧٠٠-٢٢٢٢٩٨٠٠ نمابر: ٢٢٢١٠٩٩-٠٢٢٨

آدرس و تلفن دی کلینیک ابوریحان

خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،نبش خیابان شهید نظری(سزاوار)
تلفن: ۶۶۴۶٩٨٢١-٢٢ نمابر: ۶۶۴۶٩۴۴٠

آدرس و تلفن دی کلینیک سلیمانی

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،نرسیده به سه راه ورامین،مقابل پمپ بنزین
تلفن: ۵۵٩٠٧۶۴ نمابر: ۵۵٩٠٠٧۶۴

آدرس و تلفن پلی کلینیک شهدای خاندان حکیم

خیابان قزوین،دوراهی قپان،خیابان امین الملک
تلفن: ۵۵٧٠٠٧٠٠ نمابر: ۵۵٧٢٠٠٢٩

آدرس و تلفن پلی کلینیک امانی پاکدشت

پاکدشت،خیابان خاوران،جنب شهرداری پاکدشت
تلفن: ٣٠٣۴٨٧٧ نمابر: ٣٠٣۴٨٧٧-٠٢٩١

آدرس و تلفن پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین

ورامین،خیابان شهید باهنر،روبروی کارخانه قند
تلفن: ٣-٢٢۴٣٠۵٢ نمابر: ٢٢۴٣٠۵١-٠٢٩١

آدرس و تلفن پلی کلینیک دستغیب قرچک

قرچک،خیابان امام،جنب آتش نشانی
تلفن: ٢١۴۵۶٨٠ نمابر: ٢١۴۵٠۴٠-٠٢٩٢

آدرس و تلفن پلی کلینیک ١٣ آبان

خیابان شهید رجائی،جنب شهرداری منطقه ١۶ ، ایستگاه ورزش
تلفن: ٢۶-۵۵٠۶١١٢٣ نمابر: ۵۵٣٣٨٠٨٩

آدرس و تلفن پلی کلینیک شماره ١

کیلومتر ١۴ اتوبان تهران- کرج، پیکانشهر
تلفن: ۴۴٩١٩٨١١٨ نمابر: ۴۴١٩٧۴٠٠

آدرس و تلفن پلی کلینیک حیدری

خیابان ولیعصر(عج)،چهارراه امیراکرم،خیابان نوفل لوشاتو
تلفن: ۶۶۴٠٨٩۴٠ نمابر: ۶۶۴۶۶٢٢١

آدرس و تلفن پلی کلینیک فدائیان اسلام

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،جنب کارخانه ممتاز
تلفن: ٣٣٧۴٣٠۶۶ نمابر: ٣٣٣٧١۶٠۶

آدرس و تلفن پلی کلینیک قدس

تهران نو،خیابان دماوند،بین خیابان وحیدیه و سیلان
تلفن: ٧٧٨١١١٢١-٧٧٨١۴٩١۵ نمابر: ٧٧٨١٧٠۴٠

آدرس و تلفن پلی کلینیک مفتح

کیلومتر ١٠ جاده قدیم ساوه، چهاردانگه،خیابان شهید پارسیان
تلفن: ٣-۵۵٢٧٨٨٨١ نمابر: ۵۵٢٧٨٨٨٧

آدرس و تلفن پلی کلینیک جشنواره

فلکه دوم تهرانپارس،خیابان جشنواره،روبروی فرهنگسرای اشراق
تلفن: ٧٧٩۶١۶۶٢ نمابر: ٧٧٣٢۶٠۶۵

آدرس و تلفن پلی کلینیک ٢٢ بهمن

خیابان آزادی، روبروی سازمان مرکزی
تلفن: ۶-۶۶٨۶٧١۴۵ نمابر: ۶۶٨٧۵۶٨٠

آدرس و تلفن پلی کلینیک شماره ١٧

میدان شمشیری،ابتدای خیابان بوتان گاز،مجتمع اداری- درمانی بعثت
تلفن: ۶۶۶٩٩٨٢٠ نمابر: ۶۶۶٩٩٨٢٩

آدرس و تلفن پلی کلینیک طوس

خیابان کارگر جنوبی،بین چهارراه لشکر و میدان قزوین،خیابان آقابالازاده
تلفن: ۵۵۴١٢٣٨٣ نمابر: ۵۵۴١۴۴۴١

آدرس و تلفن درمانگاه شماره ١۵

خیابان شهید مدنی(نظام آباد)،چهارراه شهید مدنی،کوچه شهید شعبانی
تلفن: ٧٧۵٧۵٩۵٩ نمابر: ٧٧۵٧۵٩۵٩

آدرس و تلفن درمانگاه شماره ١٩

خیابان ١٧ شهریور،نرسیده به میدان خراسان،خیابان شهید عجب گل(جهان پناه)،پلاک ٩
تلفن: ٩-٣٣٧٣١٢٣٨ نمابر: ٣٣٧٢۵۶٨٨

آدرس و تلفن درمانگاه نسیم شهر

کیلومتر ٢٢ جاده ساوه،اکبرآباد،خیابان ١۴ متری شهید چمران،جنب ده متری محسنی
تلفن: ۴٣۵٧۴۴-٠٢٩١ نمابر: ۴٣۵١۶٩٧-٠٢٩١

آدرس و تلفن درمانگاه شهید عباسی

جاده قدیم قم،باقرشهر،اول ٢۴ متری طالقانی،جنب مرکز مخابرات شهید بختیاری
تلفن: ۵۵٢٠٣۴۶۴ نمابر: ۵۵٢٠٣۴۶۴

آدرس و تلفن درمانگاه شهدای دخانیات

خیابان قزوین،جنب دخانیات
تلفن: ۵۵۴١۶٩٧٢ نمابر: ۵۵۴١۶٩٧٣

آدرس و تلفن درمانگاه فیروزکوه

فیروزکوه،کیلومتر ٢ جاده قائم شهر،خیابان ۴۵ متری
تلفن: ۶٢٢۴٧٢١ نمابر: ۶٢٢٨٣٠١-٠٢٢١

آدرس و تلفن درمانگاه آزادی

کیلومتر ٢ جاده مخصوص کرج،مقابل شهرک اکباتان
تلفن: ۶۶٠٢۵٩٠۵ نمابر: ۶۶٠۴۶٨١٣

آدرس و تلفن مرکز بهداشتی و درمانی ٢١

میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدیق تقدیری
تلفن: ۴۴٠٧٣٣٩٩ نمابر:

آدرس و تلفن مرکز بهداشتی و درمانی ٢٢

میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدق تقدیری،پلاک ۴٧
تلفن: ۴۴٠٧۴٣٠٠ نمابر: ۴۴٠٨٢٨١١

 

نظر شما برای “لیست کامل بیمارستان های تامین اجتماعی”

قالب وردپرس