»بیمه کارآفرین

آیین‌نامه شماره 80 – شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

آیین‌نامه شماره 80 – شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

مقرره 67609 : آيين نامه شماره 80 شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان

شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در جلسه مورخ ۰۳ /۱۱ /۱۳۹۱ «شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما درقبال كاركنان»را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول – كليات

ماده ۱- اساس بيمه نامه: اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمه گذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه مي باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه گر: مؤسسه بيمه اي است كه دراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته است.

۲- حق بيمه: وجهي كه بيمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بيمه نامه مي پردازد.

۳- بيمه گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد به پرداخت حق بيمه مي باشد.

۴- كاركنان: افرادي كه در ازاي انجام كار موضوع بيمه از بيمه گذار حق العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و ساير مزايا دريافت مي نمايند و يا مشخصات آنها در شرايط خصوصي بيمه نامه درج شده است.

تبصره – در صورتيكه بيمه گذار شخص حقوقي باشد، اعضاي هئيت مديره و مديرعامل شركت نيز مي توانند جزء كاركنان تحت پوشش بيمه نامه باشند.

۵- زيانديده/گان: كاركناني در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمي، نقص عضو (كلي يا جزئي) و يا فوت گرديده اند.

۶- كار موضوع بيمه: هر نوع وظيفه شغلي كه برحسب ارجاع كارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بيمه: رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

تبصره – كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني وموضوع بيمه بري كاركنان اتفاق مي افتد، حادثه موضوع بيمه تلقي گردد.

۸- محدوده مكاني موضوع بيمه:محدوده اي است كه كاركنان حسب درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كنند و از طريق درج نشاني يا تعيين حدود در شرايط خصوصي بيمه نامه مشخص مي گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه موضوع بيمه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهي است كه بيمه گر متعهد مي گردد در صورت بروز صدمات جسمي يا فوت كاركنان ناشي از حادثه مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه نامه به زيان ديده يا ذينفع بپردازد.

۱۱- موضوع بيمه: عبارت است از مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي، نقص عضو و فوت كاركنان بيمه گذار ناشي از حادثه موضوع بيمه.

ماده ۳- مدت بيمه نامه: شروع و انقضاي مدت بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه نامه مشخص مي گردد.

فصل دوم – وظايف و تعهدات بيمه گذار

ماده ۴- بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد برخلاف واقع اظهاري بنمايد بيمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر مي تواند اقساط حق بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه نمايد.

ماده ۵-هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت كار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در محدوده مكاني موضوع بيمه و يا كاركنان بوجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود بيمه گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه گر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه گر اعلام كند. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار بيمه نامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است بيمه گر مي تواند خسارت را به نسبت حق بيمه تعين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.

ماده ۶- بيمه گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني را رعايت نمايد و اقدامات لازم و متعارف را براي جلوگيري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

ماده ۷- بيمه گذار موظف است از تاريخ اطلاع خوداز وقوع هر گونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين دريافت هرنوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه با اين بيمه نامه مربوط مي شود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:
۱- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند.
۲- خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است، مشخصات زيانديده، نام نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
۳- براي بازديد از محل حادثه وانجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.

ماده ۸- بيمه گر قائم مقام بيمه گذار با حق واگذاري به غير، در دعاوي مربوط به اين بيمه نامه محسوب مي شود كه بتواند پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد. بيمه گذار در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حقوق بيمه گر در تعقيب دعوا لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.

ماده ۹- چناچه بيمه گذار به تشخيص مراجع ذيصلاح سهواً وظايف مندرج در اين بيمه نامه را انجام ندهد و باعث افزايش تعهد بيمه گر و يا مانع تشخيص علت يا ماهيت حادثه شود بيمه گر مي تواند به نسبت تأثير قصور بيمه گذار از ميزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حكم اين ماده نافي حقوق زيانديده نخواهد بود.

ماده ۱۰- بيمه گذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را به بيمه گر اعلام نمايد. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرين تعداد اظهار شده كاركنان كمتر از تعداد واقعي است تعهدات بيمه گر به نسبت تعداد اظهار شده به تعداد واقعي كاهش مي يابد. در اينصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بيمه گذار خواهد بود.

ماده ۱۱- بيمه نامه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر صادر مي شود ولي شروع پوشش بيمه اي و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است. چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند بيمه گر مي تواند بيمه نامه را با رعايت ماده ۲۳ اين آيين نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه نامه شرايط ديگري درج شده باشد.

ماده ۱۲- نشاني و اقامتگاه قانوني همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده است. بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند. در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.

ماده ۱۳- هرگاه مفاد بيمه نامه اوراق الحاقي با موافقت هايي كه بين طرفين به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بيمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت بيمه نامه يا الحاقيه بطور كتبي تقاضاي اصلاح نمايد و گرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد.

فصل سوم – وظايف و تعهدات بيمه گر

ماده ۱۴- پوشش هاي اصلي: موارد زير با صدور بيمه نامه در تعهد بيمه گر خواهد بود:
۱- غرامت فوت، صدمه جسمي و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.
۲- هزينه هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تاييد پزشك معتمد و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.

تبصره – غرامت فوت، صدمه جسمي يا نقص عضو با توافق بيمه گر و بيمه گذار يا برمبناي درصد مسئوليت بيمه گذار در مراجع قضائي تعيين مي شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه بيشتر نخواهد بود.

ماده ۱۵- پوشش هاي اضافي: با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر با اخذ حق بيمه اضافي براساس شرايط اختصاصي بيمه نامه مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

ماده ۱۶- در مواردي كه پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موكول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد زيان ديده يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارك لازم براي دريافت خسارت به بيمه گر مراجعه و درخواست خود را تسليم نمايند. بيمه گر مكلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن دريافت رسيدي به متقاضي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان يا كامل بودن مدارك را در حضور متقاضي بررسي كند. چنانچه مدارك در زمان تقاضا كامل باشد بيمه گرموظف است حداكثر ظرف سي (۳۰) روزاز تاريخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارك تسليمي ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت كتبي به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع نقص حداكثر ظرف يك هفته اقدام كند.

تبصره – عدم مراجعه اشخاص مذكور ظرف مهلت مقرر و يا تاخير در تكميل مدارك موجب افزايش تعهدات بيمه گر نخواهد بود.

ماده ۱۷-بيمه گر خسارت موضوع اين بيمه نامه را با اطلاع بيمه گذار به زيانديده يا ذينفع بيمه نامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيان ديده بري الذمه مي گردد. ساير هزينه هاي تحت پوشش، حسب مورد به بيمه گذار يا زيان ديده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكميل مدارك لازم، بيمه گر در پرداخت خسارت تأخير كند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه برعهده بيمه گر خواهد بود.

ماده ۱۸- درصورتي كه مسئوليت بيمه گذار همزمان تحت پوشش ساير بيمه گران باشد بيمه گر موظف است برمبناي اين بيمه نامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس مي تواند براي بازيافت سهم ساير بيمه گران به آنها مراجعه نمايد.

ماده ۱۹- در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد مي تواند قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذي صلاح، در صورت توافق با بيمه گذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، خسارت و يا غرامت مربوط را پرداخت كند. در اين صورت بيمه گر در برابر هر گونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت.

ماده ۲۰- در صورت صدور رأي قطعي مبني بر مسئوليت كارفرما، مؤسسه بيمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمه نامه براساس مفاد راي صادره خواهد بود.

فصل چهارم -خسارت هاي خارج از تعهد بيمه گر

ماده ۲۱- خسارتهاي خارج از تعهد بيمه گر: خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:
۱- كليه امراضي كه شخص در برابر امراض عادي و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگر در مواردي كه بنابه راي مراجع ذيصلاح بيمه گر مسئول شناخته باشد.
۲- خسارتهاي ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري.
۳- خسارتهاي مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات راديواكتيو.
۴- حوادث ناشي از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطيلي كار.

ماده ۲۲- خسارت هاي غيرقابل جبران: در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:
۱- خسارتهاي ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار وكاركنان وي در ايجاد حادثه موضوع بيمه با تشخيص مراجع ذيصلاح در طول مدت اعتبار بيمه نامه.
۲- حوادث ناشي از درگيري و نزاع.
۳- حوادث ناشي از مصرف مسكرات، مواد مخدر يا روان گردان توسط كاركنان.
۴- محكوميت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات هاي قابل خريد.
۵- غرامت و خسارات وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.
۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خرجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي صلاح.
۷- خسارتهاي مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از انفجار هسته اي.
۸- كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح بيمه گذار مسئول آن شناخته نمي شود.

فصل پنجم ساير موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بيمه نامه: در موارد زير هر يك از طرفين بيمه نامه مي تواند با اخطار كتبي ۲۰ روزه بيمه نامه را فسخ نمايد:
۱- موارد فسخ از سوي بيمه گر:
-عدم پرداخت حق بيمه در سررسيدهاي مندرج در اعلاميه هاي بدهكار صادره.
-تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط.
-فوت بيمه گذار و انجام وظايف بيمه گذار توسط ورثه يا منتقل اليه.
۲- موارد فسخ از سوي بيمه گذار:
-در صورتي كه خطر برطرف شده يا كاهش يابد و بيمه گرنه تخفيف حق بيمه راضي نشود.
-متوقف شدن فعاليت بيمه گر به هر دليل.
-عدم تمايل بيمه گذار به ادامه پوشش.

ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار حق بيمه مدت بيمه براساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:

مدت اعتبار

حق بيمه برمبناي حق بيمه يكساله

تا ۵ روز ۵ درصد حق بيمه سالانه
از ۶ روز تا ۱۵ روز ۱۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز ۳۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز ۴۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ۵۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۲۱روز تا ۱۵۰ روز ۶۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز ۶۰ درصد حق بيمه سالانه
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز ۸۵ درصد حق بيمه سالانه
از ۲۷۰ روز به بالا ۱۰۰ درصد حق بيمه سالانه

 

ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت بيمه گذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداكثر دو سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شود. هرگونه اقدام بيمه گذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراي اين بيمه نامه، در صورتي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و رأي داور مزبور قطعي و براي طرفين لازم الاتباع است. در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب داور مرضي الطرفين به توافق نرسند موضوع به هيأت داوري ارجاع و به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱- هر يك از طرفين يك نفر داور اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مي نمايد.
۲- داوران اختصاصي قبل از بحث درمورد موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.
۳- رأي هيأت داوري با اكثريت آرا، معتبر و براي طرفين لازم الاتباع خواهد بود.
۴- در صورتي كه هر يك از طرفين تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل، داور اختصاصي خود را تعيين نكند و يا داوران اختصاصي تا ۳۰ روز در مورد تعيين سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفين مي توانند حسب مورد از دادگاه ذي صلاح درخواست تعيين داور يا سرداور بنمايد.

ماده ۲۷- موارد پيش بيني نشده: در مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است براساس قانون بيمه، عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.

 

 

نظر شما برای “آیین‌نامه شماره 80 – شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای”

قالب وردپرس