»بیمه کارآفرین

انتشار سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال 95

انتشار سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال 95

توانگری مالی شرکتهای بیمه گری طی 5 سال گذشته رامنتشر کرد.

به گزارش  کارآفرین بیمه  ،  در این گزارش شرکت های بیمه‌گری آسیا، البرز ، پارسیان، ملت، رازی ، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، کوثر، ما، سرمد، تعاون، اتکایی ایرانیان، امید ایران معین، آسماری و اتکایی امین در سطح یک توانگری مالی قرار گرفتند.

همچنین بر اساس این گزارش ، شرکت‌های بیمه‌گری  دانا ، معلم ،  سینا،  دی و  آرمان  در سطح توانگری مالی 2 قرار گرفتند.

علاوه بر آن  شرکت بیمه گری  میهن در سطح توانگری 3 قرار گرفت.

ولی عجیب ترین بخش این گزارش سطح توانگری 4 است که بزرگترین شرکت بیمه گری ایران و همچنین تنها شرکت دولتی بیمه گری در آن سطح قرار گرفته است . بر اساس این گزارش شرکت‌های بیمه گری ایران ، نوین و  حافظ در سطح توانگری مالی 4 قرار گرفتند.

در این گزارش آمده است که سطح توانگری مالی  شرکت های بیمه ایران ، دانا ، نوین ، آرمان و   حافظ  نسبت به سال گذشته عقب نشینی داشته و شرایط خوبی را تجربه نکردند. در مقابل شرکتهای بیمه گری میهن، تعاون ، کوثر و  دی نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کردند.

به گزارش بانکداری ایرانی، در آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه در ماده هفتم آمده است که سطوح نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه به شرح ۵ سطح زير تعيين مي شوندکه عبارتند از:

 

شركت هايي كه در سطح يك (توانگری مطلوب)

 توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر۱۰۰ درصد و بيشتر است. اين شركتها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخوردارند.

نسبت توانگری مالی سطح دو

بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركتهاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند. برابر برنامه ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله و حسب مورد برنامه افزايش سرمايه كرده كه پس از بررسي و تاييد، براي اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ ميشود.

نسبت توانگری مالی سطح سه

، بيش از ۵۰ درصد و كمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شركتهاي بيمه اي كه در سطح سه قرار ميگيرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترميم وضعيت مالي دو ساله به تفكيك هر سال، برنامه افزايش سرمايه براي ۲ سال آتي را نيز ارايه كنند. اين برنامهها بايد به گونهاي باشد كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.

نسبت توانگری مالی سطح چهار

بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد است. شركت هايي كه در سطح چهار قرار مي گيرند بايد برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه براي سال آينده ارائه و تمهيدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگري خود را ارائه نمايند. علاوه بر اين با توجه به سطح توانگري شركت ها، بيمه مركزي به استناد ماده ۱۲ آئين نامه توانگري، شركتهاي بيمه مشمول را ملزم به انجام برخي از اقدامات فوري از جمله كاهش صدور بيمه نامه، عدم ارائه پاداش به مديران و خودداري از سرمايه گذاري در بخش هاي كم بازده نموده است.

نسبت توانگری مالی سطح پنج

كمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگري موسسه بيمه در سطح پنج باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال نمايد.
توانگری مالی شرکت های بیمه در سال 1395

توانگری مالی شرکت های بیمه در سال 1395

این گزارش در راستاي اجراي آيين نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به عموم  بيمه گذاران توصيه ميكند به سطح توانگري مالي شركتهاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تائيد و اطلاع رساني شده به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمهگر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

نظر شما برای “انتشار سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال 95”

قالب وردپرس